Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

העברת מסרים ברורים לילדים

הרב אליקים לבנון

כיצד נעביר לילדנו מסרים בצורה טובה? חשוב שתהיה התאמה במסרים בין האבא לאמא. חשוב להסביר לילדים ולא לצפות שיבינו בעצמם. עוצמת התגובה לדבר מסוים היא שתקבע בנפש הילד את עוצמת היחס שלו לדבר הזה, לחיוב או לשלילה.

מומלצים